ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียนตามโครงการต้นกล้าสิงหราช โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กกต. มาให้ความรู้ ณ หอประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อันจะส่งเสริมให้เกิดการเลียนแบบที่ดีและเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
 
 

Click>>ชมภาพเพิ่มเติม