โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จัดการศึกษามีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  “นิยมไทย”
   “รักษ์ความเป็นไทย”
  1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  ประพฤติดี  มีพลานามัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูความเป็นไทย
  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3 ปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย
หมวด: