งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” กำหนดให้กลุ่มลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เข้าร่วมทดสอบวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะ ของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งส่งเสริม เจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จัก และเข้าใจ ตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรง ชีวีตได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์ วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>