ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้คนขับรถรับส่งได้คำนึงถึงความปลอดภัย และให้ความรู้ตามมาตราการป้องกัน Covid-19   ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 2