ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
     
หัวหน้างานวิชาการ   หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์    
หมวด: