หมวด:

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

 

 

https://youtu.be/8ziy040tMdI

หมวด:

          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ณ สถานที่เรียนชั่วคราวโรงเรียนวัดใหญ่พลิ้ว ประธานในพิธีเปิดคือ นายวิชิต ศุขะวิริยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (สมัยนั้น) โดยมีนายประจำ ประทีปฉาย เป็นศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
          เปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายบุญรอด วัฒนชัย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มแรกมีที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 11 ไร่ 25 ตารางวา นายอาทร สังขะวัฒนะ ได้ให้ความอุปการะจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนอีก จำนวน 6 ไร่ รวมพื้นที่เป็น 17 ไร่ 25 ตารางวา
          ปีแรกที่ทำการเปิดสอนนั้น มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 8 ห้องเรียน ครู 4 คน นักเรียน 81 คน มีแผนการจัดชั้นเรียน 2-0-0
          ปี พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจตุรงค์ ผลารุจิ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
          ปีการศึกษา 2526 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ปี พ.ศ. 2530 นายวินิจ ปธานราษฏร์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7

          วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 นายอนันต์ เฉียบแหลม ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8 โดยกรมสามัญศึกษา เมือวันที่ 30
 ธันวาคม พ.ศ. 2536
          วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2539 นางยุพา จิตตเกษม ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
          วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2539 นายมาโนช กล้องเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดหาเงินบริจาคจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียน จำนวน 3 ไร่ 1 งาน มูลค่า 1,625,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 424 ล (พิเศษ)

          วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นายสาคร ไข่แก้ว ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8

          ในปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดหาบริจาค จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับทาง
โรงเรียน จำนวน 1 งาน 31 ตารางวา มูลค่า 163,350 บาท รวมมีพื้นที่ทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
          วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นางจันทรัสม์  รัตน์จรูญชัย ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
          วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นายเอนก  ท่าม่วง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
          วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
          วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวมะลิ  บุญคู่ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จนถึงปัจจุบัน

หมวด:

 

  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จัดการศึกษามีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  “นิยมไทย”
   “รักษ์ความเป็นไทย”
  1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  ประพฤติดี  มีพลานามัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูความเป็นไทย
  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3 ปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย

หมวด:

 

ตราประจำโรงเรียน  สัญลักษณ์รวมใจสถาบัน
ตราประจำโรงเรียนสง่างาม  คือความหมายของสถาบัน