สิงราชสาร ฉบับที่ 1
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562