สอบคัดเลือกห้อง ม.4 รอบโควต้า

การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563 วันที่่ 8 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลิ้ว และตำบลหนองชิ่ม ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ

Click >> ชมภาพกิจกรรม