โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ หอประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความเป็นไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครู - อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และในกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ทุกระดับชั้น

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม