เมื่อ 8 มีนาคม 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี อุทาน  คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย  ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ฯ / หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งวดที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม และกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ พื้นที่ยึดคืนของกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้ารับการอบคมจำนวน 60 คน ได้เกิดความตระหนักรู้รักทรัพยากรชายฝั่งทะเลของอำเภอแหลมสิงห์ การปฏิบัติยึดคำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดจันทบุรี อย่างเคร่งครัด

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม