ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์
นำโดยนายกำธร พินิจ (สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์) นางจินตนา ใจมั่น (หัวหน้ากลุ่มการโรงพยาบาลแหลมสิงห์) นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์ (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์) นายธนเดช พ่วงเพ็ง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพลิ้ว) ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง การป้องกัน Covid-19 และตรวจความพร้อมของห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอน

Click>>ชมภาพกิจกรรม