ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
- วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ โทร ๐๘๓-๗๘๗๘๑๕๓
- สอบคัดเลือก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียน แหลมสิงห์วิทยาคมฯ รายงานตัว ทำการคัดเลือก เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓