ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔