ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔