ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๕
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564