ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
 ขยายเวลาการเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และเริ่มทำการเปิดภาคเรียนปกติในวันที่ 28 มิถุนายน 2564