การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)