ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลหรือวิธีเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)